rybári,ryby a voda

Toto je stránka orientovaná na rybárov a prírodu!!

Zákon

Vyhláška

Toto je vyhláška!!!
185
V Y H L Á Š K A
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 17. marca 2006,
ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve
v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
podľa § 43 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve
ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o
a) členení vôd,
b) obsahu údajov, ktoré sa vedú v evidencii rybárskych
revírov,
c) označovaní rybárskych revírov,
d) zarybňovacích plánoch rybárskych revírov,
e) skúške rybárskeho hospodára,
f) vydávaní povolení na rybolov (ďalej len „povolenie“)
a vydávaní osobitných povolení na rybolov (ďalej len
„osobitné povolenie“),
g) čase individuálnej ochrany, dennom love, najmenších
lovných mierach a o počte rýb, ktoré si možno
v jednom dni privlastniť, a o zapisovaní údajov do záznamu
o dochádzke k vode a úlovkoch (ďalej len „záznam“),
h) opatreniach na záchranu rýb,
i) rozsahu skúšky člena rybárskej stráže, služobnom
odznaku, preukaze člena rybárskej stráže a o evidencii
rybárskej stráže,
j) spôsoboch lovu rýb.
§ 2
Členenie vôd
(1) Kaprovými vodami sú prevažne vodné toky nížinnej
zóny, nížinné úseky riek, jazerá a ostatné vodné plochy,
ktoré svojím charakterom a kvalitou vytvárajú
prostredie na dominantné zastúpenie druhov kaprovitých
rýb.
(2) Pstruhovými vodami sú prevažne bystriny, horské
potoky a podhorské potoky, horné úseky riek, vodné
nádrže, jazerá, plesá, ostatné vodné plochy a sekundárne
pstruhové pásma pod vodnými nádržami, ktoré
svojím charakterom a kvalitou vytvárajú prostredie na
dominantné zastúpenie pstruha.
(3) Lipňovými vodami sú prevažne podhorské úseky
potokov, riek a sekundárne pstruhové pásma pod
vodnými nádržami, ktoré svojím charakteroma kvalitou
vytvárajú prostredie na dominantné zastúpenie lipňa.
§ 3
Evidencia rybárskeho revíru
(1) Evidencia rybárskeho revíru, ktorú vedie užívateľ
rybárskeho revíru (ďalej len „užívateľ“) obsahuje
a) revírny list, ktorého vzor je uvedený v prílohe č.1,
b) výkaz o zarybnení, ktorého vzor je uvedený v prílohe
č. 2,
c) výkaz o úlovkoch, ktorého vzor je uvedený v prílohe
č. 3,
d) evidenciu veterinárnych osvedčení.
(2) Užívateľ okrem vedenia evidencie rybárskeho revíru
vypracúva aj štatistický výkaz.1)
§ 4
Označovanie rybárskych revírov
(1) Rybársky revír sa označuje tabuľou s označením
rybárskeho revíru (ďalej len „tabuľa“), ktorá sa umiestňuje
na samostatnej konštrukcii tak, aby bola viditeľná
zo všetkých prístupových ciest k rybárskemu revíru
a predstavovala hranice rybárskeho revíru, a dodatkovou
tabuľou.
(2) Užívateľ na tabuli uvedie
a) číslo a názov rybárskeho revíru,
b) charakter a účel rybárskeho revíru,
c) rozlohu rybárskeho revíru okrem vodného útvaru trvalo
tečúcich povrchových vôd,
d) názov užívateľa.
(3) Užívateľ na dodatkovej tabuli umiestnenej na
samostatnej konštrukcii s tabuľou s označením rybárskeho
revíru uvedie
a) presné hranice časti rybárskeho revíru, kde sa ryby
nahromadili pri mimoriadnych situáciách, v čase
neresu alebo zimovania,
b) dôvod časového obmedzenia lovu rýb,
c) časové obmedzenie lovu rýb.
(4) Vzor tabule a vzor dodatkovej tabule sú uvedené
v prílohe č. 4.
Strana 1122 Zbierka zákonov č. 185/2006 Čiastka 68
1) § 18 ods. 3 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
§ 5
Zarybňovací plán rybárskeho revíru
(1) Zarybňovací plán rybárskeho revíru vychádza
z druhu a množstva rýb, zo základnej charakteristiky
rybárskeho revíru, z úlovkov za predchádzajúce roky
a z úživnosti rybárskeho revíru. Zarybňovací plán rybárskeho
revíru sa vypracúva na tri roky. Vzor zarybňovacieho
plánu rybárskeho revíru je uvedený v prílohe
č. 5.
(2) Zarybňovací plán rybárskeho revíru obsahuje minimálne
zarybnenie, ktoré je uvedené v prílohe č. 5.Minimálne
zarybnenie sa nevykonáva v každom roku pre
rybárske revíry bez privlastnenia si úlovku a pre chovné
rybárske revíry. Ak užívateľ minimálne zarybnenie
nevykoná, uvedie to v zarybňovacom pláne rybárskeho
revíru.
§ 6
Skúška rybárskeho hospodára
(1) Skúška rybárskeho hospodára sa vykonáva na
strednej poľnohospodárskej škole s odborom rybárstvo
alebo v iných ministerstvom určených vzdelávacích
ustanovizniach.2)
(2) Školenie a skúšky rybárskeho hospodára zabezpečuje
a náklady uhrádza užívateľ.
(3) Obsahom školenia a skúšky rybárskeho hospodára

a) právne predpisy na úseku rybárstva súvisiace
s ochranou životného prostredia,
b) základy biológie u nás žijúcich druhov rýb,
c) hospodárenie v rybárskom revíri,
d) základy chovu rýb, meliorácií rybníkov a intenzifikačných
opatrení,
e) základy chorôb rýb a ich prevencie,
f) opatrenia užívateľa pri mimoriadnych situáciách.
(4) Po úspešnom vykonaní skúšky rybársky hospodár
ustanovený obvodným úradom životného prostredia
dostane preukaz rybárskeho hospodára (ďalej len
„služobný preukaz“). Služobný preukaz nahrádza povolenie
vzťahujúce sa na rybársky revír, pre ktorý bol
rybársky hospodár ustanovený, a rybársky lístok.
Vzor rybárskeho lístka je uvedený v prílohe č. 6.
(5) Služobný preukaz obsahuje fotografiu držiteľa
služobného preukazu, evidenčné číslo služobného preukazu,
názov a potvrdenie obvodného úradu životného
prostredia, ktorý služobný preukaz vydal, meno
a priezvisko držiteľa služobného preukazu a rozsah pôsobnosti
rybárskeho hospodára. Vzor služobného preukazu
je uvedený v prílohe č. 7.
(6) Evidencia rybárskych hospodárov obsahuje
a) meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého
pobytu rybárskeho hospodára,
b) číslo služobného preukazu,
c) meno a adresu užívateľa, pre ktorého rybársky hospodár
vykonáva činnosť,
d) rozsah pôsobnosti rybárskeho hospodára.
§ 7
Povolenie a osobitné povolenie
(1) Spolu s povolením a osobitným povolením sa vydáva
rybársky poriadok obsahujúci zoznam a rozlohu
rybárskych revírov, na ktoré sa povolenie a osobitné
povolenie vzťahujú, a úpravu lovných mier podľa § 13
ods. 4.
(2) Osoba, ktorá je držiteľom rybárskeho lístka a povolenia
alebo osobitného povolenia, ktoré nahrádza rybársky
lístok, je osobou oprávnenou na lov rýb (ďalej
len „loviaci“).
§ 8
Povolenie
(1) Povolenie sa vydáva na základe žiadosti.
(2) Povolenie obsahuje
a) evidenčné číslo a označenie povolenia,
b) meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa povolenia,
c) údaje o platnosti a rozsahu povolenia, ktoré určuje
užívateľ,
d) rybársky revír, na ktorý sa povolenie vzťahuje,
e) záznam,
f) názov druhu ryby, ak ide o povolenie určené výlučne
na lov hlavátky.
§ 9
Osobitné povolenie
(1) Osobitné povolenie možno na základe písomnej
žiadosti vydať pre potreby diplomatických zastupiteľstiev,
na vedeckovýskumné účely a vo verejnom záujme,
ako sú zásluhy na rozvoji rybárstva, športu, kultúry,
vedy a výskumu. Písomnú žiadosť na vydanie
osobitného povolenia vo verejnom záujmemožno podať
najneskôr do 31. marca. Vzor žiadosti na vydanie osobitného
povolenia je uvedený v prílohe č. 8.
(2) Osobitné povolenie pre potreby diplomatických
zastupiteľstiev a vo verejnom záujme obsahuje
a) evidenčné číslo osobitného povolenia,
b) meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa osobitného
povolenia,
c) údaj o platnosti osobitného povolenia,
d) označenie rybárskeho revíru, na ktorý sa osobitné
povolenie vzťahuje.
(3) Osobitné povolenie na vedeckovýskumné účely
obsahuje
a) evidenčné číslo osobitného povolenia,
b) meno a priezvisko držiteľa osobitného povolenia,
c) názov a sídlo inštitúcie,
Čiastka 68 Zbierka zákonov č. 185/2006 Strana 1123
2) § 4 ods. 1 zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti
v znení neskorších predpisov.
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
d) údaj o platnosti osobitného povolenia,
e) označenie rybárskeho revíru, na ktorý sa osobitné
povolenie vzťahuje,
f) názov výskumnej úlohy, na plnenie ktorej bolo osobitné
povolenie vydané,
g) informáciu o tom, že držiteľ osobitného povolenia
oznámi termín lovu hromadnými lovnými prostriedkami
v rámci výskumnej úlohy najmenej sedem dní
pred termínom lovu užívateľovi.
(4) Po ukončení výskumnej úlohy držiteľ osobitného
povolenia predloží ministerstvu správu o splnení výskumnej
úlohy; ak výskumnú úlohu nesplnil do 15. januára
nasledujúceho roka, predloží predbežnú správu
o plnení výskumnej úlohy. Kópia správy o splnení výskumnej
úlohy sa predkladá aj užívateľovi.
(5) Držiteľ osobitného povolenia podľa odsekov 2 a 3
odovzdá záznam alebo záznam a správu o splnení výskumnej
úlohy, alebo predbežnú správu o plnení výskumnej
úlohy do 15. januára ministerstvu; záznam
odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa osobitné povolenie
vydalo, ryby nelovil; ak neodovzdá záznam,
správu o splnení výskumnej úlohy alebo predbežnú
správu o plnení výskumnej úlohy do 15. januára, nemôže
požiadať o vydanie osobitného povolenia na nasledujúci
rok.
§ 10
Čas individuálnej ochrany rýb
(1) Čas individuálnej ochrany rýb, keď sú ryby chránené,
sa ustanovuje pre tieto druhy rýb:
a) od 1. januára do 15. marca – mieň sladkovodný (Lota
lota),
b) od 1. januára do 15. apríla
1. pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss),
2. sivoň potočný (Salvelinus fontinalis),
c) od 1. januára do 31.mája – lipeň tymiánový (Thymallus
thymallus),
d) od 1. januára do 15. júna – šťuka severná (Esox lucius),
e) od 1. januára do 31. októbra – hlavátka podunajská
(Hucho hucho); na hraničných vodách od 1. januára
do 31. augusta,
f) od 15. marca do 31. mája – kapor rybničný (Cyprinus
carpio – zdomácnená forma) v kaprových vodách;
čas individuálnej ochrany neplatí od 1. mája do 15.
mája, keď je jeho lov povolený v čase rybárskych pretekov,
a od 15. mája na základeministerstvom povolenej
výnimky,
g) od 15. marca do 31. mája
1. boleň dravý (Aspius aspius),
2. hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio),
3. hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus),
4. jalec maloústy (Leuciscus leuciscus),
5. jalec tmavý (Leuciscus idus),
6. jeseter malý (Acipenser ruthenus),
7. lieň sliznatý (Tinca tinca),
8. mrena škvrnitá (Barbus petenyi),
9. nosáľ sťahovavý (Vimba vimba),
10. pleskáč siný (Abramis ballerus),
11. pleskáč tuponosý (Abramis sapa),
12. pleskáč vysoký (Abramis brama),
13. podustva severná (Chondrostoma nasus),
h) od 15. marca do 15. júna
1. mrena severná (Barbus barbus),
2. sumec veľký (Silurus glanis),
3. zubáč veľkoústy (Stizostedion lucioperca),
4. zubáč volžský (Stizostedion volgensis),
i) od 1. septembra do 15. apríla
1. pstruh potočný (Salmo trutta m. fario),
2. pstruh jazerný (Salmo trutta m. lacustris),
j) od 1. septembra do 30. novembra
1. úhor európsky (Anguilla anguilla),
k) od 1. septembra do 31. decembra
1. sih maréna (Coregonus maraena),
2. sih peleď (Coregonus peled),
l) od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
1. blatniak tmavý (Umbra krameri),
2. býčko rúrkonosý (Proterorhinus marmoratus),
3. čík európsky (Misgurnus fossilis),
4. hrebenačka pásavá (Gymnocephalus schraetser),
5. hrebenačka vysoká (Gymnocephalus baloni),
6. hrúz fúzatý (Gobio uranoscopus),
7. hrúz Kesslerov (Gobio kessleri),
8. jeseter ruský (Acipenser gueldenstaedtii – neťažná
forma),
9. kapor sazan (Cyprinus carpio – divá forma),
10. karas zlatistý (Carassius carassius),
11. kolok veľký (Zingel zingel),
12. kolok vretenovitý (Zingel streber),
13. lopatka dúhová (Rhodeus amarus),
14. ploska pásavá (Alburnoides bipunctatus),
15. plotica lesklá (Rutilus pigus),
16. plotica perleťová (Rutilus meidingeri),
17. pĺž severný (Cobitis taenia),
18. pĺž vrchovský (Sabanejewia balcanica),
19. šabľa krivočiara (Pelecus cultratus).
(2) Druhy rýb, pre ktoré sa neustanovuje čas individuálnej
ochrany rýb:
a) amur biely (Ctenopharyngodon idella),
b) belička európska (Alburnus alburnus),
c) býčko čiernoústy (Neogobius melanostomus),
d) býčko hlavatý (Neogobius kessleri),
e) býčko nahotemenný (Neogobius gymnotrachelus),
f) býčko piesočný (Neogobius fluviatilis),
g) býčkovec amurský (Perccottus glenii),
h) čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus),
i) červenica ostrobruchá (Scardinius erythrophthalmus),
j) hrebenačka fŕkaná (Gymnocephalus cernuus),
k) hrúz bieloplutvý (Gobio albipinnatus),
l) hrúz škvrnitý (Gobio gobio),
m) hrúzovec sieťovaný (Pseudorasbora parva),
n) jalec hlavatý (Leuciscus cephalus),
o) karas striebristý (Carassius auratus),
p) klárius panafrický (Clarias gariepinus),
q) mečovka zelená (Xiphophorus helleri),
r) ostračka veľkoústa (Micropterus salmoides),
s) ostriež zelenkavý (Perca fluviatilis),
t) ovsienka striebristá (Leucaspius delineatus),
u) pichľavka siná (Gasterosteus aculeatus),
Strana 1124 Zbierka zákonov č. 185/2006 Čiastka 68
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
v) pleskáč zelenkavý (Abramis bjoerkna),
w) plotica červenooká (Rutilus rutilus),
x) slíž severný (Noemacheilus barbatulus),
y) slnečnica pestrá (Lepomis gibbosus),
z) sumček čierny (Ameiurus melas),
aa) sumček hnedý (Ameiurus nebulosus),
ab) tilapia nílska (Oreochromis niloticus),
ac) tolstolobik biely (Hypophthalmichthys molitrix),
ad) tolstolobik pestrý (Hypophthalmichthys nobilis),
ae) veslonos americký (Polyodon spathula),
af) živorodka ostropyská (Poecilia sphenops),
ag) živorodka pestrá (Poecilia reticulata).
§ 11
Čas individuálnej ochrany ostatných
vodných organizmov
Čas individuálnej ochrany od 1. januára do 31. decembra
(celoročne) sa ustanovuje pre tieto ostatné vodné
organizmy:
a) ulitníky (Gastropoda)
1. kotúľka štíhla (Anisus vorticulus),
2. kotúľka pobrežná (Gyraulus riparius),
3. teodox dunajský (Theodoxus danubialis),
b) lastúrniky (Bivalvia)
1. korýtko riečne (Unio crassus),
2. škľabka ploská (Anodonta complanata),
c) obrúčkavce (Annelida)
1. dážďovka bahenná (Allobophora dubiosa),
2. klepsina barinná (Batracobdella paludosa),
3. pijavica lekárska (Hirudo medicinalis),
d) kôrovce (Crustacea)
1. nifargus tatranský (Niphargus tatrensis),
2. rak bahenný (Astacus leptodactylus),
3. rak riavový (Astacus torrentium),
4. rak riečny (Astacus astacus),
5. synurela prostredná (Synurella intermedia),
6. štítovec jarný (Lepidurus apus),
7. štítovec letný (Triops cancriformis),
8. žiabronôžka severská (Branchinecta paludosa),
9. žiabronôžka slovenská (Chirocephalus slovacicus),
e) podenky (Ephemeroptera)
1. podenka (Ametropus fragilis),
2. podenka pálková (Arthroplea congener),
3. podenka krehká (Baetis gracilis),
4. podenka (Behingia ulmeri),
5. podenka (Brachycercus herisella),
6. podenka (Ecdyonurus insignis),
7. podenka (Ephemera glaucops),
8. podenka (Ephemera lineata),
9. podenka (Ephoron virgo),
10. podenka (Heptagenia coerulans),
11. podenka (Choroterpes picteti),
12. podenka (Isonychia ignota),
13. podenka (Metreletus balcanicus),
14. podenka (Oligonerurisca borysthenica),
15. podenka (Oligoneuriella polonica),
16. podenka (Palingenia fuliginosa),
17. podenka veľká (Palingenia longicauda),
18. podenka (Raptobaetops tennulus),
f) vážky (Odonata)
1. šidlo belasé (Aeschna coerulea),
2. šidlo (Aeschna isosceles),
3. šidlo (Aeschna subarctica elisabethae),
4. šidlo obrovské (Anax imperator),
5. šidlo tmavé (Anax parthenope),
6. šidlo lúčne (Brachytron pratense),
7. šidielko (Coenagrion hastulatum),
8. šidielko (Coenagrion scitulum),
9. šidielko (Coenagrin mercuriade),
10. pásikavce rodu (Cordulegaster),
11. vážka (Epitheca bimaculata),
12. klinovka (Gomphus simillimus),
13. vážka (Ladona Libellula fulva),
14. vážky rodu Leucorrhinia,
15. klinovka čiernonohá (Onychogomphosus forcipatus),
16. klinovka hadia (Ophiocompus cecilia),
17. vážka modrá (Orthetrum coerulescens),
18. ligotavky rodu Somatochlora,
19. klinovka žltonohá (Styluruis flavipes),
20. šidlovka hnedá (Sympecma fusca),
21. vážka pásavá (Sympetrum pedemontanum),
g) pošvatky (Plecoptera)
1. pošvatka Amphinemura borealis,
2. pošvatka Brachyptera braueri,
3. pošvatka Brachyptera moniliformis,
4. pošvatka Capnopsis schilleri,
5. pošvatka Isogenus rubecula,
6. pošvatka tmavá (Isoperla obscura),
7. pošvatka Isoperla serricornis,
8. pošvatka Marathamea vitripennis,
9. pošvatka Perla bipunctata,
10. pošvatka Rhabdiopteryx navicula,
11. pošvatka dvojbodková (Taeniopteryx schoenemundi),
12. pošvatka Xanthoperla apicalis,
h) potočníky (Trichoptera)
1. potočník alpínsky (Acrophylax vernalis),
2. potočník Agrypnia obsoleta,
3. potočník Agrypnia varia,
4. potočník Allogamus starmachi,
5. potočník Apatania carpathica,
6. potočník Beraeamyia hrabei,
7. potočník Cerraclea riparia,
8. potočník Grammotaulius nitidus,
9. potočník Chaetopteryx subradiata,
10. potočník Chimarra marginata,
11. potočník Limnephilus algosus,
12. potočník Oecetis notata,
13. potočník Oecetis tgripunctata,
14. potočník Polycentropus excisus,
15. potočník Polycentropus schmidti,
16. potočník Setodes viridis,
i) chrobáky (Coleoptera)
1. potápnik široký (Dytiscus latissimus),
2. vodomil Hydrophilus aterrimus,
3. vodomil čierny (Hydrophilus piceus),
j) kruhoústnice (Cyclostomata)
1. mihuľa potiská (Eudontomyzon danfordi),
2. mihuľa potočná (Lampetra planeri),
3. mihuľa ukrajinská (Eudontomyzon mariae),
Čiastka 68 Zbierka zákonov č. 185/2006 Strana 1125
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
4. mihuľa Vladykovova (Eudontomyzon vladykovi),
k) obojživelníky (Amphibia)
1. kunka červenobruchá (Bombina bombina),
2. kunka žltobruchá (Bombina variegata),
3. ropucha bradavičnatá (Bufo bufo),
4. ropucha zelená (Bufo viridis),
5. rosnička zelená (Hyla arborea),
6. hrabavka škvrnitá (Pelobates fuscus),
7. skokan ostropyský (Rana arvalis),
8. skokan štíhly (Rana dalmatina),
9. skokan zelený (Rana kl. esculeta),
10. skokan krátkonohý (Rana lessonae),
11. skokan rapotavý (Rana ridibunda),
12. skokan hnedý (Rana temporaria),
13. salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra),
14. mlok horský (Triturus alpestris),
15. mlok hrebenatý (Triturus cristatus),
16. mlok dunajský (Triturus dobrogicus),
17. mlok karpatský (Triturus montandoni),
18. mlok bodkovaný (Triturus vulgaris).
§ 12
Denný čas lovu rýb
(1) Denný čas lovu rýb v rybárskych revíroch sa ustanovuje
na
a) pstruhových vodách v mesiacoch
1. apríl a september od 6.00 do 19.00 hod.,
2. máj a august od 5.00 do 21.00 hod.,
3. jún a júl od 4.00 do 22.00 hod.,
b) lipňových vodách v mesiacoch
1. jún, júl a august od 4.00 do 22.00 hod.,
2. september a október od 5.00 do 21.00 hod.,
3. november a december od 7.00 do 19.00 hod.,
c) kaprových vodách v mesiacoch
1. január a február od 7.00 do 17.00 hod.,
2. marec a apríl od 5.00 do 21.00 hod.,
3. máj, jún a október od 4.00 do 24.00 hod.,
4. júl, august a september od 00.00 do 24.00 hod.,
5. november a december od 7.00 do 20.00 hod.
(2) Denný čas lovu na hraničných vodách, ktorý je
zverejnený v rybárskych poriadkoch, platí podľa uzatvorených
medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská
republika viazaná.
§ 13
Lovná miera rýb
(1) Najmenšia lovná miera rýb sa ustanovuje pre tieto
druhy rýb takto:
a) amur biely (Ctenopharyngodon idella) 60 cm
b) boleň dravý (Aspius aspius) 40cm
c) hlavátka podunajská (Hucho hucho) 70cm
d) jalec hlavatý (Leuciscus cephalus) 20cm
e) jalec maloústy (Leuciscus leuciscus) 20cm
f) jalec tmavý (Leuciscus idus) 20cm
g) jeseter malý (Acipenser ruthenus) 45cm
h) kapor rybničný (Cyprinus carpio)
– zdomácnená forma 40 cm
i) lieň sliznatý (Tinca tinca) 25cm
j) lipeň tymiánový (Thymallus thymallus) 27cm
k) mieň sladkovodný (Lota lota) 35cm
l) mrena severná (Barbus barbus) 40cm
m) mrena škvrnitá (Barbus peloponnesius) 25cm
n) nosáľ sťahovavý (Vimba vimba) 25cm
o) pleskáč siný (Abramis ballerus) 20cm
p) pleskáč tuponosý (Abramis sapa) 20cm
q) pleskáč vysoký (Abramis brama) 30cm
r) podustva severná (Chondrostoma nasus) 30cm
s) pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss) 25cm
t) pstruh jazerný (Salmo trutta m. lacustris) 45cm
u) pstruh potočný (Salmo trutta m. fario) 25cm
v) sih maréna (Coregonus maranea) 25cm
w) sih peleď (Coregonus peled) 25cm
x) sivoň potočný (Salvalinus fontinalis) 25cm
y) sumec veľký (Silurus glanis) 70cm
z) šťuka severná (Esox lucius) 60cm
aa) tolstolobik biely
(Hypophthalmichthys molitrix) 45cm
ab) tolstolobik pestrý
(Hypophyhalmichthys nobilis) 45cm
ac) úhor európsky (Anguilla anguilla) 45cm
ad) zubáč veľkoústy (Stizostedion lucioperca) 50cm
ae) zubáč volžský (Stizostedion volgensis) 35cm
(2) Lovná miera rýb sa neustanovuje pre tieto druhy
rýb:
a) belička európska (Alburnus alburnus),
b) býčko čiernoústy (Neogobius melanostomus),
c) býčko hlavatý (Neogobius kessleri),
d) býčko nahotemenný (Neogobius gymnotrachelus),
e) býčko piesočný (Neogobius fluviatilis),
f) býčkovec amurský (Percottus glenii),
g) čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus),
h) červenica ostrobruchá (Scardinius erythrophthalmus),
i) hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus),
j) hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio),
k) hrebenačka fŕkaná (Gymnocephalus cernuus),
l) hrúz bieloplutvý (Gobio albipinnatus),
m) hrúz škvrnitý (Gobio gobio),
n) hrúzovec sieťovaný (Pseudorasbora parva),
o) karas striebristý (Carassius auratus),
p) klárius panafrický (Clarias gariepinus),
q) mečovka zelená (Xiphophorus helleri),
r) ostračka veľkoústa (Micropterus salmoides),
s) ostriež zelenkavý (Perca fluviatilis),
t) ovsienka striebristá (Leucaspius delineatus),
u) pichľavka silná (Gasterosteus aculeatus),
v) pleskáč zelenkavý (Abramis bjoerkna),
w) plotica červenooká (Rutilus rutilus),
x) slíž severný (Noemacheilus barbatulus),
y) slnečnica pestrá (Lepomis gibbosus),
z) sumček čierny (Ameiurus melas),
aa) sumček hnedý (Ameiurus nebulosus),
ab) tilapia nílska (Oreochromis niloticus),
ac) veslonos americký (Polyodon spathula),
ad) živorodka ostropyská (Poecilia sphenops),
ae) živorodka pestrá (Poecilia reticulata).
(3) Lovná miera rýb sa meria od predného konca hlavy
až po koniec najdlhšieho lúča chvostovej plutvy.
Strana 1126 Zbierka zákonov č. 185/2006 Čiastka 68
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
(4) Užívateľ môže zvýšiť najmenšiu lovnú mieru rýb
podľa miestnych podmienok vždy na obdobie troch rokov,
a to aj opakovane, pričom úpravu lovných mier rýb
oznámi Ministerstvu životného prostredia Slovenskej
republiky najneskôr v termíne predkladania zarybňovacieho
plánu a zverejní v rybárskom poriadku.
§ 14
Množstvo úlovkov a ich evidencia
(1) Loviaci pred začatím lovu rýb zapisuje do záznamu
čitateľne bez možnosti vymazania každý deň lovu
s uvedenímdátumu a čísla rybárskeho revíru, v ktorom
bude lov vykonávať.
(2) Loviaci si môže privlastniť v jednom dni, aj keď
loví vo viacerých rybárskych revíroch, najviac
a) dva kusy kapra rybničného, zubáča veľkoústeho,
šťuky severnej, sumca veľkého alebo lieňa sliznatého,
prípadne kombináciu dvoch kusov týchto druhov,
b) štyri kusy lososovitých druhov rýb, lipňa tymiánového,
podustvy severnej alebo mreny severnej, prípadne
kombináciu týchto druhov, alebo
c) taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková
hmotnosť nepresiahne 7 kg.
(3) Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby
hmotnosť úlovku podľa odseku 2 písm. c) presiahne
7 kg, loviaci si môže privlastniť túto poslednú ulovenú
rybu bez ohľadu na jej hmotnosť.
(4) Ak si loviaci ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek
druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 7 kg, obmedzuje
sa jeho denný úlovok na tento jeden kus
ryby.
(5) Loviaci zapisuje ulovené a privlastnené ryby do záznamu,
v ktorom uvedie druh ryby, jej dĺžku a hmotnosť.
Každú ulovenú rybu uvedenú v odseku 2 písm. a) a b) zapisuje
loviaci do záznamu okamžite po jej privlastnení.
Ostatné druhy rýb loviaci zapisuje do záznamu po skončení
alebo prerušení lovu. Ak loviaci nemal alebo si neprivlastnil
úlovok, vyznačí túto skutočnosť po skončení lovu
rýb v zázname vyčiarknutím príslušných kolónok.
(6) Loviaci od 3 do 6 rokov môže loviť ryby výlučne
v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom povolenia,
a to s jedným rybárskym prútom bez navijaku. Privlastniť
si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov
rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 1 kg;
ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť
jeho úlovku presiahne 1 kg, môže si privlastniť túto poslednú
ulovenú rybu. Ak si ako prvú privlastní rybu
ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako
1 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden
kus ryby. Záznam za loviaceho od 3 do 6 rokov vedie
sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia
alebo osobitného povolenia.
(7) Loviaci od 6 do 15 rokov môže loviť ryby výlučne
v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom povolenia,
a to s jedným rybárskym prútom s navijakom alebo
bez navijaku. Privlastniť si môže v jednom dni taký počet
všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne
3 kg alebo 2 kusy kapra rybničného, lieňa
sliznatého, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca
veľkého, boleňa dravého, lipňa tymiánového alebo lososovitých
druhov rýb. Ak privlastnením si poslednej ulovenej
ryby hmotnosť úlovku presiahne 3 kg, môže si
privlastniť túto poslednú ulovenú rybu. Ak si ako prvú
privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť
je väčšia ako 3 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na
tento jeden kus ryby. Za správne vedenie záznamu za
loviaceho od 6 do 15 rokov zodpovedá sprevádzajúca
plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia alebo osobitného
povolenia.
(8) Loviaci od 15 do 18 rokov môže loviť ryby ako plnoletá
osoba, ktorá je držiteľom povolenia alebo osobitného
povolenia.
(9) Privlastnením si povoleného počtu a hmotnosti
rýb sa denný lov rýb skončí.
(10) Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú
vzdialenosť najmenej tri metre, ak sa nedohodnú na
menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárením
loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej
20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.
Miesta na lov sa nesmú žiadnym spôsobom vyhradzovať.
(11) Privlastnené ryby v živom stave sa prechovávajú
v dostatočne priestranných sieťkach alebo v iných zariadeniach,
ktoré zaručujú ich minimálne poranenie.
(12) Ak sa loviaci rozhodne privlastnenú rybu neprechovávať
v živom stave, dbá o to, aby ju bez týrania
usmrtil. Usmrtené ryby sa uchovávajú tak, aby bola
možná kontrola ich lovnej miery.
(13) Ak loviaci rybu v mieste lovu vyčistí a zbaví vnútorností,
jej zvyšky nesmie vhodiť do vody ani nechať na
mieste lovu. Loviaci nesmie znečisťovať okolie miesta
lovu, vodnej plochy a pobrežných pozemkov.
(14) Ryby ulovené v čase ich individuálnej ochrany
alebo ryby, ktoré nedosahujú najmenšiu lovnú mieru,
loviaci s náležitou opatrnosťou ihneď pustí späť do
vody, a to aj vtedy, ak sú akokoľvek poranené; platí to aj
pri ostatných vodných organizmoch. Ak nemožno takejto
ulovenej rybe uvoľniť háčik bez jej poranenia, loviaci
prestrihne nadväzec a rybu pustí späť do vody
i s háčikom.
(15) Loviaci pri love musí mať meradlo potrebné na
zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov a podberák.
(16) Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do
15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti
užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj
vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby
nelovil. Ak držiteľ povolenia do stanoveného termínu
záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na
nasledujúci rok.
§ 15
Opatrenia na záchranu rýb
pri mimoriadnych situáciách
Pri mimoriadnych situáciách užívateľ vykonáva
a) opatrenia na navrátenie rýb späť do pôvodného vodného
toku,
Čiastka 68 Zbierka zákonov č. 185/2006 Strana 1127
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
b) odlov ohrozených rýb a ich prepravu do inej vhodnej
lokality, alebo iné vhodné opatrenia na záchranu rýb,
c) opatrenia uložené v rozhodnutí orgánu štátnej správy.
§ 16
Skúška člena rybárskej stráže
(1) Skúška člena rybárskej stráže sa vykonáva na
strednej poľnohospodárskej škole s odborom rybárstvo
alebo v iných ministerstvom určených vzdelávacích
ustanovizniach.
(2) Školenie a skúšky členov rybárskej stráže zabezpečuje
a náklady uhrádza užívateľ.
(3) Obsahom školenia a skúšky člena rybárskej stráže

a) právne predpisy upravujúce rybárstvo,
b) ustanovenia právnych predpisov trestného práva
a správneho práva týkajúce sa rybárstva.
(4) O úspešnom vykonaní skúšky člena rybárskej
stráže vydá škola alebo vzdelávacia ustanovizeň podľa
odseku 1 osvedčenie o odbornej spôsobilosti člena rybárskej
stráže.
(5) Člen rybárskej stráže nosí pri výkone svojej činnosti
služobný odznak viditeľne na hrudi.
(6) Služobný odznak je vyrobený z bieleho kovu v tvare
elipsy. Uprostred elipsy je štátny znak Slovenskej republiky,
ktorého výška je 5 cm a šírka 3,7 cm. V hornej
časti obvodového pásu je nápis „Rybárska stráž“
a v dolnej časti identifikačné číslo. Vzor služobného
odznaku je uvedený v prílohe č. 9.
(7) Preukaz člena rybárskej stráže obsahuje fotografiu
držiteľa, evidenčné číslo preukazu, číslo služobného
odznaku, názov a potvrdenie obvodného úradu životného
prostredia, ktorý preukaz člena rybárskej stráže vydal,
meno a priezvisko držiteľa a rozsah pôsobnosti.
Vzor preukazu člena rybárskej stráže je uvedený v prílohe
č. 10.
(8) Evidencia rybárskej stráže obsahuje
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého
pobytu člena rybárskej stráže,
b) číslo preukazu člena rybárskej stráže a číslo služobného
odznaku,
c) názov a adresu užívateľa, ktorý rybársku stráž navrhol
na ustanovenie,
d) rozsah pôsobnosti člena rybárskej stráže.
§ 17
Spôsoby lovu rýb
(1) Lov rýb na plávanú je spôsob lovu rýb s použitím
najviac dvoch udíc, ktoré sa skladajú z rybárskeho prúta
s navijakom alebo bez navijaku, vlasca alebo splietanej
šnúry, plaváka, záťaže a háčika, pri ktorom sa používa
plavák ako signalizačné zariadenie záberu rýb.
Nástraha sa nachádza v hĺbke vymedzenej plavákom.
(2) Lov rýb na položenú je spôsob lovu rýb s použitím
najviac dvoch udíc, ktoré sa skladajú z rybárskych prútov
s navijakom alebo bez navijaku, vlasca alebo splietanej
šnúry, záťaže a háčika, ktorý pomocou záťaže
umožňuje nahodenie nástrahy namiesto lovu a jej udržanie
na dne alebo v jeho blízkosti.
(3) Loviaci po skončení lovu rýb podľa odsekov 1 a 2
odstráni akékoľvek označenie miesta vnadenia alebo
nahadzovania.
(4) Lov rýb podľa odsekov 1 a 2 môže loviaci vykonávať
len vtedy, ak počas lovu môže s rybárskym prútom
okamžite manipulovať.
(5) Lov rýb prívlačou je spôsob lovu rýb jednou udicou,
ktorá sa skladá z rybárskeho prúta s navijakom,
vlasca alebo splietanej šnúry a vláčenej nástrahy, pri
ktorom je nástraha ťahaná prerušovaným alebo súvislým
pohybom s cieľom podnietiť ryby k záberu. Pri tomto
spôsobe lovu nemôže byť nahodená ďalšia udica. Lov
rýb pomocou bubliny, sbirolina alebo iných obdobných
pomôcok sa považuje za lov prívlačou len na pstruhových
vodách a lipňových vodách.
(6) Lov rýb muškárením je spôsob lovu rýb jednou
udicou, ktorá sa skladá zmuškárskeho prúta, muškárskeho
navijaka, muškárskej šnúry a nadväzca s použitím
umelých mušiek ako nástrahy. Zaťaženie mušiek
musí byť súčasťou mušky. Pri tomto spôsobe lovu nemôže
byť nahodená ďalšia udica. Lov rýb muškárskou
udicou v lipňových vodách s použitím strímra nad 5 cm
ako nástrahy sa považuje za lov rýb muškárením pri
love hlavátky.
(7) Lov rýb čereňom je spôsob lovu rýb s použitím len
jedného čereňa s plochou sieťoviny najviac 1m2 a s veľkosťou
ôk siete najviac 1 cm × 1 cm uchytenej na konštrukcii.
Lov čereňom sa považuje za lov rýb na jednu udicu.
(8) Spôsoby lovu rýb podľa odsekov 1, 2, 5 až 7 vrátane
zavážania a zanášania návnad a nástrah možno
vykonávať z malých plavidiel3) na rybárskych revíroch
s rozlohou väčšou ako10 ha okrem vodných útvarov trvalo
tečúcich povrchových vôd.
(9) Ak sa lov rýb vykonáva spôsobmi podľa odsekov
1, 2, 5 až 7, miesto lovu rýb musí byť osvetlené po uplynutí
jednej hodiny od západu slnka do času osvetlenia
miesta lovu rýb prirodzeným svetlom. Osvetleniemiesta
lovu sa nepovažuje za lov rýb pomocou svetla.
(10) Použiť sonar možno len pred začatím lovu rýb.
(11) Pri zarybňovaní rybárskych revírov násadou
väčšou, ako je najmenšia lovnámiera rýb, nemožno loviť
vysadzovaný druh rýb v období určenom užívateľom,
ktoré môže byť v rozpätí od 14 do 30 dní. Užívateľ
uvedie na dodatkovej tabuli umiestnenej na samostatnej
konštrukcii s tabuľou
a) druh vysadených rýb,
b) čas, v ktorom nemožno loviť ryby, a
c) text „Zákaz lovu vysadených druhov rýb“.
Strana 1128 Zbierka zákonov č. 185/2006 Čiastka 68
3) § 2 písm. f) zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
(12) Vzor dodatkovej tabule o zákaze lovu vysadených
druhov rýb je uvedený v prílohe č. 11.
§ 18
Prechodné ustanovenia
(1) Označenie rybárskych revírov podľa doterajších
predpisov platí do 31. mája 2006. Označenie rybárskeho
revíru dodatkovou tabuľou podľa príloh č. 4 a 11
platí od 1. januára 2007.
(2) Preukazy členov rybárskej stráže vydané podľa
doterajších predpisov sú platné do 31. decembra 2006.
§ 19
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky č. 238/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o rybárstve.
§ 20
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2006.
László Miklós v. r.
Čiastka 68 Zbierka zákonov č. 185/2006 Strana 1129
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 185/2006 Z. z.
Strana 1130 Zbierka zákonov č. 185/2006 Čiastka 68
VZOR
 
íslo revíru: Názov: Užívate :
Charakter: Ú
 
el: Stupe
územnej ochrany:
Územie európskeho významu/
Hranice a
popis revíru: chránené vtá
ie územie:
Územné za
lenenie (
okres):
Parcelové 
íslo:
Povodie hlavného toku:
Charakteristika revíru:
Správca vodného toku:
D
 
žka vodného toku (
km):
Minimálne zarybnenie: Plocha vodnej nádrže/ostatnej
vodnej plochy (
ha):
Hlavný prítok vodnej nádrže:
R
E
V
Í
R
N
Y
L
I
S
T
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 185/2006 Z. z.
Čiastka 68 Zbierka zákonov č. 185/2006 Strana 1131
VZOR
Rybársky revír: Užívate :
Druh
Veková kategória
Množstvo (ks/kg)
Lie
sliznatý
Sumec ve

Pleská
vysoký
Podustva severná
Podpis štatutárneho zástupcu: Odtla
ok pe iatky:
Š
 
uka severná
Zubá
ve
koústy
Výkaz o
zarybnení –
kaprové vody
Rok
Kapor rybni

Výkaz o
zarybnení
Násada
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 1132 Zbierka zákonov č. 185/2006 Čiastka 68
Rybársky revír: Užívate :
Druh
Veková kategória
Množstvo (ks/kg)
Lipe
tymiánový
Podpis štatutárneho zástupcu: Odtla
ok pe
iatky:
Pstruh
dúhový
Sivo
poto

Hlavátka
podunajská
Výkaz o
zarybnení –
pstruhové vody
Rok
Pstruh
poto

Výkaz o
zarybnení
Násada
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 68 Zbierka zákonov č. 185/2006 Strana 1133
Rybársky revír: Užívate :
Druh
Veková kategória
Množstvo (ks/kg)
Lipe
tymiánový
Podpis štatutárneho zástupcu: Odtla
ok pe iatky:
Násada
Výkaz o
zarybnení
Hlavátka
podunajská
Výkaz o
zarybnení –
lip
ové vody
Rok
Pstruh
poto

Pstruh
dúhový
Sivo
poto

Podustva
severná
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Príloha č. 3
k vyhláške č. 185/2006 Z. z.
Strana 1134 Zbierka zákonov č. 185/2006 Čiastka 68
Rybársky revír: Užívate :
Kapor
rybni

Lie
sliznatý
Pleská
vysoký
Jalec
hlavatý
Podustva
severná
Mrena
severná
Nosá
s
 
ahovavý
Karas
striebristý
Bole
dravý
Amur
biely
Tolstolobik
biely/pestrý
Š
 
uka
severná
Zubá
ve
koústy
Sumec
ve

Ostriež
zelenkavý
Úhor
európsky
Mie
sladkovodný
Jeseter
malý
Hlavátka
podunajská
Pstruh
poto

Pstruh
jazerný
Pstruh
dúhový Iné
ks
kg
ks
kg
ks
kg
ks
kg
ks
kg
ks
kg
ks
kg
ks
kg
ks
kg
ks
kg
Podpis štatutárneho zástupcu: Odtla
ok pe
iatky:
Rok
Výkaz o
úlovkoch –
kaprové vody
Výkaz o
úlovkoch
VZOR
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 68 Zbierka zákonov č. 185/2006 Strana 1135
Rybársky revír: Užívate :
Pstruh poto ný Pstruh dúhový Sivo
poto
ný Lipe
tymiánový Jalec hlavatý Podustva severná Mrena severná
Hlavátka
podunajská Š
 
uka severná Ostriež zelenkavý Iné
ks
kg
ks
kg
ks
kg
ks
kg
ks
kg
ks
kg
ks
kg
ks
kg
ks
kg
ks
kg
Podpis štatutárneho zástupcu: Odtla
ok pe
iatky:
Rok
Výkaz o
úlovkoch –
pstruhové vody
Výkaz o
úlovkoch
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 1136 Zbierka zákonov č. 185/2006 Čiastka 68
Rybársky revír: Užívate :
Lipe
tymiánový Pstruh poto
ný Pstruh dúhový Sivo
poto
ný Jalec hlavatý
Podustva
severná Mrena severná
Nosá
s
 
ahovavý
Hlavátka
podunajská Š
 
uka severná
Ostriež
zelenkavý
Mie
sladkovodný Iné
ks
kg
ks
kg
ks
kg
ks
kg
ks
kg
ks
kg
ks
kg
ks
kg
ks
kg
ks
kg
Podpis štatutárneho zástupcu: Odtla
ok pe
iatky:
Výkaz o
úlovkoch –
lip
ové vody
Rok
Výkaz o
úlovkoch
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Príloha č. 4
k vyhláške č. 185/2006 Z. z.
Čiastka 68 Zbierka zákonov č. 185/2006 Strana 1137
VZOR
 íslo
rybárskeho
revíru
Rozloha
rybárskeho
revíru
45 cm
Charakter Ú el
40 cm
50 cm
písm. c) a § 20 ods. 1 zákona  . 139/2002 Z. z.
o rybárstve v znení neskorších predpisov)
 asové obmedzenie lovu rýb
60 cm
Dôvod  asového obmedzenia lovu rýb (§ 13 ods. 1
Popis hraníc rybárskeho revíru
Užívate
a Dodatková tabu a
Tabu a s ozna ením rybárskeho revíru
Názov rybárskeho revíru
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Príloha č. 5
k vyhláške č. 185/2006 Z. z.
Strana 1138 Zbierka zákonov č. 185/2006 Čiastka 68
VZOR
Užívate : Obdobie:
 
íslo Množstvo
revíru násady
ks/kg
Sk
ks/kg
Sk
ks/kg
Sk
ks/kg
Sk
ks/kg
Sk
ks/kg
Sk
ks/kg
Sk
ks/kg
Sk
ks/kg
Sk
ks/kg
Sk
Podpis štatutárneho zástupcu: Odtla
ok pe
iatky:
Zaryb
ovací plán rybárskeho revíru –
kaprové vody
Názov revíru Druh násady a jej kategória Minimálne zarybnenie
Zaryb
ovací plán rybárskeho revíru
Spolu
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Čiastka 68 Zbierka zákonov č. 185/2006 Strana 1139
Užívate : Obdobie:
 
íslo Množstvo
revíru násady
ks/kg
Sk
ks/kg
Sk
ks/kg
Sk
ks/kg
Sk
ks/kg
Sk
ks/kg
Sk
ks/kg
Sk
ks/kg
Sk
ks/kg
Sk
ks/kg
Sk
Podpis štatutárneho zástupcu: Odtla
ok pe
iatky:
Spolu
Názov revíru Minimálne zarybnenie Druh násady a
jej kategória
Zaryb
ovací plán rybárskeho revíru –
pstruhové vody
Zaryb
ovací plán rybárskeho revíru
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 1140 Zbierka zákonov č. 185/2006 Čiastka 68
Užívate : Obdobie:
 
íslo Množstvo
revíru násady
ks/kg
Sk
ks/kg
Sk
ks/kg
Sk
ks/kg
Sk
ks/kg
Sk
ks/kg
Sk
ks/kg
Sk
ks/kg
Sk
ks/kg
Sk
ks/kg
Sk
Podpis štatutárneho zástupcu: Odtla
ok pe
iatky:
Názov revíru Minimálne zarybnenie Druh násady a
jej kategória
Zaryb
ovací plán rybárskeho revíru
Spolu
Zaryb
ovací plán rybárskeho revíru –
lip
ové vody
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Príloha č. 6
k vyhláške č. 185/2006 Z. z.
Čiastka 68 Zbierka zákonov č. 185/2006 Strana 1141
VZOR
25,0 mm
20,0 mm
75,0 mm
Predná strana a zadná strana rybárskeho lístka sú v bielom prevedení.
Na prednej strane je v hornej polovici umiestnený štátny znak Slovenskej republiky v originálnych farbách.
RYBÁRSKY LÍSTOK
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
RYBÁRSKY LÍSTOK
105,0 mm
Priezvisko: ..............................................
Meno: ......................................................
 íslo ob ianskeho preukazu alebo pasu:
.................................................................
Štátna príslušnos : ..................................
Platnos  od: ...................do .....................
V ................................ d a ......................
odtla ok ...........................
pe iatky
75,0 mm
105,0 mm
 íslo rybárskeho lístka: ..........................
podpis
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Príloha č. 7
k vyhláške č. 185/2006 Z. z.
Strana 1142 Zbierka zákonov č. 185/2006 Čiastka 68
VZOR
Eviden né  íslo xxxxx
FOTO
Priezvisko Srnka, Ing.
Meno Ivan
35,0 mm
Užívate  rybárskeho revíru: ......................................................
 íslo rybárskeho revíru: ..........................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
Vydal:
D a:
Predná strana a zadná strana rybárskeho hospodára sú biele.
Na prednej strane ved a fotografie sa nachádza štátny znak
Slovenskej republiky v originálnych farbách ve kosti 48 x 39 mm.
PREUKAZ RYBÁRSKEHO HOSPODÁRA
Podpis a odtla ok pe iatky:
75,0 mm
45,0 mm
S L O V E N S K Á R E P U B L I K A
PREUKAZ RYBÁRSKEHO HOSPODÁRA
pre ktorý bol rybársky hospodár ustanovený
105,0 mm
Preukaz rybárskeho hospodára nahrádza povolenie
na rybolov vz ahujúce sa na rybársky revír,
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Príloha č. 8
k vyhláške č. 185/2006 Z. z.
Čiastka 68 Zbierka zákonov č. 185/2006 Strana 1143
VZOR
Prijaté d a:
Žiados
o vydanie osobitného povolenia na rybolov na rok ..............
Priezvisko, meno a titul žiadate a:
Adresa – ulica: Obec: PS :
Osobitné povolenie na rybolov sa žiada pod a § 8 ods. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky  . .../2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon  . 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov:
o pre potreby diplomatických zastupite stiev *)
o na vedeckovýskumné ú ely **)
o vo verejnom záujme ***)
Poznámka: Krížikom ozna te ú el, na ktorý má by  osobitné povolenie na rybolov vydané.
Zdôvodnenie:
Dátum a podpis žiadate a:
Vyjadrenie (odporú anie) štatutárneho zástupcu organizácie alebo nadriadeného subjektu vydáva napríklad
poslancom Národnej rady Slovenskej republiky – predseda výboru, poslancom vyššieho územného celku –
predseda samosprávneho kraja, predstavite om ústredných orgánov štátnej správy – minister alebo predseda,
vrcholovým športovcom a umelcom – štatutárni zástupcovia organizácií alebo  lenom Slovenského rybárskeho
zväzu a osobám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj rybárstva – vrcholový orgán Slovenského rybárskeho zväzu, t. j. Rada
so sídlom v Žiline:
Dátum ................................ ...........................................
odtla ok pe iatky meno, priezvisko, funkcia
podpis
*)  as  Zdôvodnenie sa nevyp  a.
**) V  asti Zdôvodnenie štatutárny zástupca uvedie meno a priezvisko zamestnanca, ktorému sa má osobitné povolenie na rybolov vyda ,
rybárske revíry, na ktoré sa má osobitné povolenie vz ahova , a názov výskumnej úlohy, na plnenie ktorej sa má osobitné povolenie na
rybolov vyda .
***) V  asti Zdôvodnenie sa uvedú dôvody na to, aby boli splnené kritériá na vydanie osobitného povolenia vo verejnom záujme. Za
žiadate ov o vydanie osobitného povolenia vo verejnom záujme sa považujú  lenovia vlády Slovenskej republiky a vedúci ústredných
orgánov štátnej správy, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a vyššieho územného celku, ako aj osoby, ktoré sa zaslúžili
o rozvoj rybárstva, športu, kultúry, vedy alebo výskumu. V tejto kategórii sú aj žiadatelia, ktorí pravidelne, nemalou mierou,
dobrovo ne prácou alebo finan ne prispievajú na rôzne aktivity v oblasti rybárstva a životného prostredia, ako aj zdravotne postihnutí
ob ania, ktorí sú dlhoro nými  lenmi Slovenského rybárskeho zväzu a po as uplynulých rokov svojou  innos ou vždy potvrdzovali
pozitívny vz ah k rybárstvu a k ochrane a tvorbe životného prostredia.
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Strana 1144 Zbierka zákonov č. 185/2006 Čiastka 68
Vyplní Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Informácia o žiadate ovi alebo osobe, ktorá podala žiados  o vydanie osobitného povolenia na rybolov pre
potreby diplomatických zastupite stiev alebo v odôvodnených záujmoch,  i:
a) sa dopustila priestupku alebo spáchala trestný  in pytliactva na úseku rybárstva
o áno
o nie
b) odovzdala – záznam o dochádzke k vode a úlovkoch do 15. januára
o áno
o nie
c) odovzdala – záznam o dochádzke k vode a úlovkoch po 15. januári
o áno
o nie
Dátum ..................................................
generálny riadite  sekcie vôd
Vyjadrenie o žiadosti o vydanie osobitného povolenia na rybolov pre potreby diplomatických zastupite stiev alebo
v odôvodnených záujmoch:
o súhlasím
o nesúhlasím
Dátum ..................................................
minister
Informácia o osobe, ktorá podala žiados  o vydanie osobitného povolenia na rybolov na plnenie
vedeckovýskumných úloh,  i:
a) sa dopustila priestupku alebo spáchala trestný  in pytliactva na úseku rybárstva
o áno
o nie
b) odovzdala záznam o dochádzke k vode a úlovkoch v termíne a správu o priebežnom plnení alebo o splnení
úlohy do 15. januára nasledujúceho roka
o áno
o nie
c) odovzdala záznam o dochádzke k vode a úlovkoch a správu o priebežnom plnení alebo o splnení úlohy
po 15. januári nasledujúceho roka
o áno
o nie
Dátum ...............................................
riadite  odboru štátnej vodnej správy
Vyjadrenie o žiadosti o vydanie osobitného povolenia na rybolov na plnenie vedeckovýskumných úloh:
o súhlasím
o nesúhlasím
Dátum ....................................................
generálny riadite  sekcie vôd
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Príloha č. 9
k vyhláške č. 185/2006 Z. z.
Čiastka 68 Zbierka zákonov č. 185/2006 Strana 1145
VZOR
SLUŽOBNÝ ODZNAK
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Príloha č. 10
k vyhláške č. 185/2006 Z. z.
Strana 1146 Zbierka zákonov č. 185/2006 Čiastka 68
VZOR
Eviden né  íslo xxxxx
FOTO  íslo odznaku xxxxx
Priezvisko Srnka, Ing.
Meno Ivan
35,0 mm
Vydal:
D a:
Predná strana a zadná strana preukazu  lena rybárskej stráže sú v bielom prevedení.
Na prednej strane ved a fotografie sa nachádza štátny znak Slovenskej republiky
v originálnych farbách ve kosti 48 x 39 mm.
PREUKAZ  LENA RYBÁRSKEJ STRÁŽE
75,0 mm
S L O V E N S K Á R E P U B L I K A
PREUKAZ  LENA RYBÁRSKEJ STRÁŽE
45,0 mm
Podpis a odtla ok pe iatky
105,0 mm
Pôsobnos  rybárskej stráže sa vz ahuje na rybárske
revíry užívate a, ktorý  lena rybárskej stráže navrhol na
ustanovenie do funkcie
Preukaz  lena rybárskej stráže pod a § 21 ods. 4 zákona
 . 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov
vydáva obvodný úrad životného prostredia
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Príloha č. 11
k vyhláške č. 185/2006 Z. z.
Čiastka 68 Zbierka zákonov č. 185/2006 Strana 1147
VZOR
40 cm
ZÁKAZ LOVU VYSADENÝCH DRUHOV RÝB
 as ochrany vysadených rýb
50 cm
Druh vysadených rýb
DODATKOVÁ TABU A O ZÁKAZE LOVU
VYSADENÝCH DRUHOV RÝB
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
Žádné komentáře
 
Je to stránka ešte len vo vývoji viacej sa dozviete v úvode mojej stránky potom v jednotlivých rubrikách