rybári,ryby a voda

Toto je stránka orientovaná na rybárov a prírodu!!

Zákon

Návrh na vyhlášku

Toto je návrh na vyhlášku!!!

NÁVRH

Vyhláška

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z ............... 2006,

ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisovMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 43 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy


Táto vyhláška upravuje podrobnosti

a) o členení vôd,

b) o obsahu údajov, ktoré sa vedú v evidencii rybárskych revírov,

c) o označovaní rybárskych revírov,

d) o zarybňovacích plánoch rybárskych revírov,

e) o skúške rybárskeho hospodára,

f) o vydávaní povolení na rybolov a vydávaní osobitných povolení na rybolov,

g) o čase individuálnej ochrany, dennom love, najmenších lovných mierach a počte rýb, ktoré si      možno v jednom dni privlastniť, a o zapisovaní údajov do záznamu,

h) o opatreniach na záchranu rýb pri mimoriadnych situáciách,

i) o rozsahu skúšky, odznaku, preukaze rybárskej stráže a evidencii rybárskej stráže,

j) o spôsoboch lovu rýb.§ 2

Členenie vôd


 1. Kaprovými vodami sú prevažne nížinné úseky riek, vodné toky nížinnej zóny, vodné nádrže a ostatné vodné plochy, ktoré svojim charakterom a kvalitou vytvárajú prostredie pre dominantné zastúpenie kaprovitých druhov rýb.


 1. Pstruhovými vodami sú prevažne bystriny, horské a podhorské potoky, horné úseky riek, vodné nádrže, ostatné vodné plochy a sekundárne pstruhové pásma pod vodnými nádržami, ktoré svojím charakterom a kvalitou vytvárajú prostredie na dominantné zastúpenie pstruha.


 1. Lipňovými vodami sú prevažne podhorské úseky potokov, riek a sekundárne pstruhové pásma pod vodnými nádržami, ktoré svojim charakterom a kvalitou vytvárajú prostredie pre dominantné zastúpenie lipňa.§ 3

Evidencia rybárskeho revíru


 1. Evidenciu rybárskeho revíru, ktorú vedie užívateľ rybárskeho revíru (ďalej len „užívateľ“) obsahuje

 1. revírny list, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1,

 2. výkaz o zarybnení,

 3. výkaz o úlovkoch,

 4. evidenciu veterinárnych osvedčení.


 1. Užívateľ, okrem vedenia evidencie rybárskeho revíru podľa odseku 1, vypracúva aj
  štatistický výkaz.1)§ 4

Označovanie rybárskych revírov


 1. Rybársky revír sa označuje tabuľou umiestnenou na samostatnej konštrukcii tak, aby bola viditeľná zo všetkých prístupových ciest a vyjadrovala hranice revíru.


 1. Užívateľ na dodatkovej tabuli umiestnenej na samostatnej konštrukcii s tabuľou s označením rybárskeho revíru uvedie

a) presné hranice časti rybárskeho revíru, kde sa ryby nahromadili pri mimoriadnych situáciách, v čase
neresu alebo zimovania,

b) dôvod časového obmedzenia lovu rýb,

c) časové obmedzenie lovu rýb.


(3) Vzor tabule a vzor dodatkovej tabule je uvedený v prílohe č. 2.


§ 5

Zarybňovací plán rybárskeho revíru


 1. Zarybňovací plán rybárskych revírov sa vypracúva na tri roky na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.


 1. Zarybňovací plán pre rybársky revír obsahuje minimálne zarybnenie, ktoré je uvedené v prílohe č. 3. Minimálne zarybnenie vychádza z druhu a množstva rýb, zo základnej charakteristiky rybárskeho revíru, úlovkov predchádzajúcich rokov a úživnosti rybárskeho revíru.


 1. Minimálne zarybnenie neplatí v každom roku pre rybárske revíry bez privlastnenia si úlovku a pre chovné rybárske revíry.


 1. Užívateľ vedie

 1. výkaz o zarybnení na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4,

 2. výkaz o úlovkoch na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5.§ 6

Skúška rybárskeho hospodára


 1. Skúška rybárskeho hospodára sa vykonáva na strednej poľnohospodárskej škole s vyučovacím odborom rybárstvo alebo v ministerstvom určených vzdelávacích ustanovizniach.2)


 1. Skúškou rybárskeho hospodára sa preverujú vedomosti najmä z oblasti

 1. právnych predpisov na úseku rybárstva,

 2. právnych predpisov na úseku životného prostredia,

 3. základov biológie u nás žijúcich druhov rýb,

 4. hospodárenia v rybárskom revíri,

 5. základov chovu rýb, meliorácií rybníkov a intenzifikačných opatrení,

 6. chorôb rýb a prevencie chorôb rýb,

 7. opatrení užívateľa pri mimoriadnych situáciách.


 1. Rybársky hospodár ustanovený obvodným úradom životného prostredia obdrží preukaz rybárskeho hospodára a rybársky lístok. Preukaz rybárskeho hospodára nahrádza povolenie na rybolov vzťahujúce sa na rybársky revír, pre ktorý bol rybársky hospodár ustanovený.


 1. Vzor preukazu rybárskeho hospodára je uvedený v prílohe č. 6. Vzor rybárskeho lístka je uvedený v prílohe č. 7.


 1. Evidencia rybárskych hospodárov vedená obvodným úradom životného prostredia, ktorý rybárskeho hospodára ustanovil, obsahuje

 1. meno a priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt rybárskeho hospodára,

 2. číslo preukazu rybárskeho hospodára,

 3. meno a adresu užívateľa, pre ktorého rybársky hospodár vykonáva činnosť,

 4. rozsah pôsobnosti rybárskeho hospodára.§ 7

Vydávanie povolení na rybolov

 1. Povolenie na rybolov (ďalej len „povolenie“) obsahuje

a) evidenčné číslo a označenie povolenia,

b) meno, priezvisko a  trvalý pobyt držiteľa povolenia,

c) údaje o platnosti a rozsahu povolenia, ktoré určuje užívateľ,

d) rybársky revír, na ktorý sa povolenie vzťahuje,

e) záznam o dochádzke k vode a úlovkoch (ďalej len „záznam“),

f) názov druhu ryby, ak ide o povolenie určené výlučne na lov hlavátky.

 1. Povolenie v lipňových vodách neoprávňuje držiteľa na lov prívlačou a na lov strímrom od 1. novembra do 31. decembra.

 2. Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na držiteľov povolenia určeného výlučne na lov hlavátky.

 3. K povoleniu užívateľ vydáva rybársky poriadok obsahujúci zoznam rybárskych revírov, na ktoré sa povolenie vzťahuje.§ 8

Vydávanie osobitných povolení na rybolov


 1. Osobitné povolenie na rybolov (ďalej len „osobitné povolenie“) na základe písomnej žiadosti možno vydať pre potreby diplomatických zastupiteľstiev a v odôvodnených záujmoch a na vedeckovýskumné účely. Vzor žiadosti na vydanie osobitného povolenia je uvedený v prílohe č. 8.


 1. Osobitné povolenie pre potreby diplomatických zastupiteľstiev a v odôvodnených záujmoch obsahuje

 1. evidenčné číslo osobitného povolenia,

 2. meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa osobitného povolenia,

 3. údaj o platnosti osobitného povolenia,

 4. označenie rybárskeho revíru, na ktorý sa osobitné povolenie vzťahuje.


 1. Osobitné povolenie na vedeckovýskumné účely obsahuje

 1. evidenčné číslo osobitného povolenia,

 2. meno a priezvisko držiteľa osobitného povolenia,

 3. názov a sídlo inštitúcie,

 4. údaj o platnosti osobitného povolenia,

 5. označenie rybárskeho revíru, na ktorý sa osobitné povolenie vzťahuje,

 6. názov výskumnej úlohy, na plnenie ktorej bolo osobitné povolenie vydané,

 7. výnimky z ustanovení § 12 a 13 ods. 2 zákona,

 8. informáciu, o tom že držiteľ osobitného povolenia oznámi termín uskutočnenia lovu hromadnými lovnými prostriedkami v rámci výskumnej úlohy najmenej sedem dní pred termínom uskutočnenia lovu užívateľovi.

 1. Po ukončení výskumnej úlohy držiteľ osobitného povolenia predloží ministerstvu správu o splnení výskumnej úlohy; ak výskumnú úlohu nesplnil do 15. januára nasledujúceho roka, predloží predbežnú správu o plnení výskumnej úlohy. Kópia správy o splnení výskumnej úlohy sa predkladá aj užívateľovi.

 2. Prílohou osobitného povolenia je záznam a rybársky poriadok.

 1. Držiteľ osobitného povolenia podľa odsekov 2 a 3 odovzdá záznam alebo záznam a správu o splnení výskumnej úlohy alebo predbežnú správu o plnení výskumnej úlohy do 15. januára ministerstvu; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa osobitné povolenie vydalo, ryby nelovil; ak neodovzdá záznam, správu o splnení výskumnej úlohy alebo predbežnú správu o plnení výskumnej úlohy do 15. januára, nemôže požiadať o vydanie osobitného povolenia na nasledujúci rok.§ 9

Čas individuálnej ochrany rýb


(1) Čas individuálnej ochrany rýb, kedy sú ryby chránené, sa ustanovuje pre tieto druhy rýb:

a) od 1. januára do 15. marca - mieň sladkovodný (Lota lota),

b) od 1. januára do 15. apríla

1. pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss),

2. sivoň potočný (Salvelinus fontinalis),

3. čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus),

c) od 1. januára do 31. mája - lipeň tymiánový (Thymallus thymallus),

d) od 1. januára do 15. júna - šťuka severná (Esox lucius),

e) od 1. januára do 31. októbra - hlavátka podunajská (Hucho hucho); na hraničných vodách od 1. januára do 31. augusta,

f) od 15. marca do 31. mája v kaprových vodách - kapor rybničný (Cyprinus carpio –zdomácnená forma),

g) od 15. marca do 31. mája

1. boleň dravý (Aspius aspius),

2. hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio),

3. hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus),

4. jalec maloústy (Leuciscus leuciscus),

5. jalec tmavý (Leuciscus idus),

6. jeseter malý (Acipenser ruthenus),

7. lieň sliznatý (Tinca tinca),

8. mrena škvrnitá (Barbus petenyi),

9. nosáľ sťahovavý (Vimba vimba),

10.pleskáč siný (Abramis ballerus),

11. pleskáč tuponosý (Abramis sapa),

12. pleskáč vysoký (Abramis brama),

13. podustva severná (Chondrostoma nasus).

h) od 15. marca do 15. júna

 1. mrena severná (Barbus barbus),

 2. sumec veľký (Silurus glanis),

 3. zubáč veľkoústy (Stizostedion lucioperca),

 4. zubáč volžský (Stizostedion volgensis),

i) od 1. septembra do 15. apríla

 1. pstruh potočný (Salmo trutta m.fario),

 2. pstruh jazerný (Salmo trutta m. lacustris),

j) od 1. januára do 31. decembra (celoročne)

 1. blatniak tmavý (Umbra krameri),

 2. býčko rúrkonosý (Proterorhinus marmoratus),

 3. čík európsky (Misgurnus fossilis),

 4. hrebenačka pásavá (Gymnocephalus schraetser),

 5. hrebenačka vysoká (Gymnocephalus baloni),

 6. hrúz fúzatý (Gobio uranoscopus),

 7. hrúz Kesslerov (Gobio kessleri),

 8. jeseter ruský (Acipenser gueldenstaedtii – neťažná forma),

 9. kapor sazan (Cyprinus carpio – divá forma),

 10. karas zlatistý (Carassius carassius),

 11. kolok veľký (Zingel zingel),

 12. kolok vretenovitý (Zingel streber),

 13. lopatka dúhová (Rhodeus amarus),

 14. ploska pásavá (Alburnoides bipunctatus),

 15. plotica lesklá (Rutilus pigus),

 16. plotica perleťová (Rutilus meidingeri),

 17. pĺž severný (Cobitis taenia),

 18. pĺž vrchovský (Sabanejewia balcanica),

 19. šabľa krivočiara (Pelecus cultratus).


(2) Čas individuálnej ochrany rýb sa okrem odseku 1 písm. c), e), g),  h) prvého a ôsmeho bodu, písm. h) a písm. j) nevzťahuje na rybárske revíry s režimom bez privlastnenia si úlovku.


(3) Druhy rýb, pre ktoré nie je ustanovený čas individuálnej ochrany rýb

 1. amur biely (Ctenopharyngodon idella),

 2. belička európska (Alburnus alburnus),

 3. býčko čiernoústy (Neogobius melanostomus),

 4. býčko hlavatý (Neogobius kessleri),

 5. býčko nahotemenný (Neogobius gymnotrachelus),

 6. býčko piesočný (Neogobius fluviatilis),

 7. býčkovec amurský (Perccottus glenii),

 8. červenica ostrobruchá (Scardinius erythrophthalmus),

 9. hrebenačka fŕkaná (Gymnocephalus cernuus),

 10. hrúz bieloplutvý (Gobio albipinnatus),

 11. hrúz škvrnitý (Gobio gobio),

 12. hrúzovec sieťovaný (Pseudorasbora parva),

 13. jalec hlavatý (Leuciscus cephalus),

 14. karas striebristý (Carassius auratus),

 15. klárius panafrický (Clarias gariepinus),

 16. mečovka zelená (Xiphophorus helleri),

 17. ostračka veľkoústa (Micropterus salmoides),

 18. ostriež zelenkavý (Perca fluviatilis),

 19. ovsienka striebristá (Leucaspius delineatus),

 20. pichľavka siná (Gasterosteus aculeatus),

 21. pleskáč zelenkavý (Abramis bjoerkna),

 22. plotica červenooká (Rutilus rutilus),

 23. sih maréna (Coregonus maraena),

za) sih peleď (Coregonus peled),

zb) slíž severný (Noemacheilus barbatulus),

zc) slnečnica pestrá (Lepomis gibbosus),

zd) sumček čierny (Ameiurus melas),

ze) sumček hnedý (Ameiurus nebulosus),

zf) tilapia nílska (Oreochromis niloticus),

zg) tolstolobik biely (Hypophthalmichtys molitrix),

zh) tolstolobik pestrý (Hypophthalmichthys nobilis),

zi) úhor európsky (Anguilla anguilla),

zj) veslonos americký (Polyodon spathula),

zk) živorodka ostropyská (Poecilia sphenops),

zl) živorodka pestrá (Poecilia reticulata).§ 10

čas individuálnej ochrany ostatných vodných organizmov


čas individuálnej ochrany od 1. januára do 31.decembra (celoročne) sa ustanovuje pre tieto ostatné vodné organizmy:

 1. ulitníky (Gastropoda)

 1. kotúľka štíhla (Anisus vorticulus),

 2. kotúľka pobrežná (Gyraulus riparius),

 3. teodox dunajský (Theodoxus danubialis),

 1. lastúrniky (Bivalvia)

 1. korýtko riečne (Unio crassus),

 2. škľabka ploská (Anodonta complanata),

 1. obrúčkavce (Annelida)

 1. dážďovka bahenná (Allobophora dubiosa),

 2. klepsina barinná (Batracobdella paludosa),

 3. pijavica lekárska (Hirudo medicinalis),

 1. kôrovce (Crustacea)

 1. nifargus tatranský (Niphargus tatrensis),

 2. rak bahenný (Astacus leptodactylus),

 3. rak riavový (Astacus torrentium),

 4. rak riečny (Astacus astacus),

 5. synurela prostredná (Synurella intermedia),

 6. štítovec jarný (Lepidurus apus),

 7. štítovec letný (Triops cancriformis),

 8. žiabronôžka severská (Branchinecta paludosa),

 9. žiabronôžka slovenská (Chirocephalus slovacicus),

 1. podenky (Ephemeroptera)

 1. podenka (Ametropus fragilis),

 2. podenka pálková (Arthroplea congener),

 3. podenka krehká (Baetis gracilis),

 4. podenka (Behingia ulmeri),

 5. podenka (Brachycercus herisella),

 6. podenka (Ecdyonurus insignis),

 7. podenka (Ephemera glaucops),

 8. podenka (Ephemera lineata),

 9. podenka (Ephoron virgo),

 10. podenka (Heptagenia coerulans),

 11. podenka (Choroterpes picteti),

 12. podenka (Isonychia ignota),

 13. podenka (Metreletus balcanicus),

 14. podenka (Oligonerurisca borysthenica),

 15. podenka (Oligoneuriella polonica),

 16. podenka (Palingenia fuliginosa),

 17. podenka veľká (Palingenia longicauda),

 18. podenka (Raptobaetops tennulus),

f) vážky (Odonata)

 1. šidlo belasé (Aeschna coerulea),

 2. šidlo (Aeschna isosceles),

 3. šidlo (Aeschna subarctica elisabethae),

 4. šidlo obrovské (Anax imperator),

 5. šidlo tmavé (Anax parthenope),

 6. šidlo lúčne (Brachytron pratense),

 7. šidielko (Coenagrion hastulatum),

 8. šidielko (Coenagrion scitulum),

 9. šidielko (Coenagrin mercuriade),

 10. pásikavce rodu (Cordulegaster),

 11. vážka (Epitheca bimaculata),

 12. klinovka (Gomphus simillimus),

 13. vážka (Ladona Libellula fulva),

 14. vážky rodu Leucorrhinia,

 15. klinovka čiernonohá (Onychogomphosus forcipatus),

 16. klinovka hadia (Ophiocompus cecilia),

 17. vážka modrá (Orthetrum coerulescens),

 18. ligotavky rodu Somatochlora,

 19. klinovka žltonohá (Styluruis flavipes),

 20. šidlovka hnedá (Sympecma fusca),

 21. vážka pásavá (Sympetrum pedemontanum),

g) pošvatky (Plecoptera)

 1. pošvatka Amphinemura borealis,

 2. pošvatka Brachyptera braueri,

 3. pošvatka Brachyptera moniliformis,

 4. pošvatka Capnopsis schilleri,

 5. pošvatka Isogenus rubecula,

 6. pošvatka tmavá (Isoperla obscura),

 7. pošvatka Isoperla serricornis,

 8. pošvatka Marathamea vitripennis,

 9. pošvatka Perla bipunctata,

 10. pošvatka Rhabdiopteryx navicula,

 11. pošvatka dvojbodková (Taeniopteryx schoenemundi),

 12. pošvatka Xanthoperla apicalis,

h) potočníky (Trichoptera)

 1. potočník alpínsky (Acrophylax vernalis),

 2. potočník Agrypnia obsoleta,

 3. potočník Agrypnia varia,

 4. potočník Allogamus starmachi,

 5. potočník Apatania carpathica,

 6. potočník Beraeamyia hrabei,

 7. potočník Cerraclea riparia,

 8. potočník Grammotaulius nitidus,

 9. potočník Chaetopteryx subradiata,

 10. potočník Chimarra marginata,

 11. potočník Limnephilus algosus,

 12. potočník Oecetis notata,

 13. potočník Oecetis tgripunctata,

 14. potočník Polycentropus excisus,

 15. potočník Polycentropus schmidti,

 16. potočník Setodes viridis,

i) chrobáky (Coleoptera)

 1. potápnik široký (Dytiscus latissimus),

 2. vodomil Hydrophilus aterrimus,

 3. vodomil čierny (Hydrophilus piceus),

j) kruhoústnice (Cyclostomata)

 1. mihuľa potiská (Eudontomyzon danfordi),

 2. mihuľa potočná (Lampetra planeri),

 3. mihuľa ukrajinská (Eudontomyzon mariae),

 4. mihuľa Vladykovova (Eudontomyzon vladykovi),

k) obojživelníky (Amphibia)

 1. kunka červenobruchá (Bombina bombina),

 2. kunka žltobruchá (Bombina variegata),

 3. ropucha bradavičnatá (Bufo bufo),

 4. ropucha zelená (Bufo viridis),

 5. rosnička zelená (Hyla arborea),

 6. hrabavka škvrnitá (Pelobates fuscus),

 7. skokan ostropyský (Rana arvalis),

 8. skokan štíhly (Rana dalmatina),

 9. skokan zelený (Rana kl. esculeta),

 10. skokan krátkonohý (Rana lessonae),

 11. skokan rapotavý (Rana ridibunda),

 12. skokan hnedý (Rana temporaria),

 13. salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra),

 14. mlok horský (Triturus alpestris),

 15. mlok hrebenatý (Triturus cristatus),

 16. mlok dunajský (Triturus dobrogicus),

 17. mlok karpatský (Triturus montandoni),

 18. mlok bodkovaný (Triturus vulgaris).§ 11

Denný čas lovu rýb


(1) Denný čas lovu rýb v rybárskych revíroch sa ustanovuje

a) na pstruhových vodách v mesiacoch

1. apríl a september od 06.00 do 19.00 hod.,

2. máj a august od 05.00 do 21.00 hod.,

3. jún a júl od 04.00 do 22.00 hod.,

b) na lipňových vodách v mesiacoch

1. jún, júl a august od 04.00 do 22.00 hod.,

2. september a október od 05.00 do 21.00 hod.,

3. november a december od 07.00 do 19.00 hod.,

c) na kaprových vodách v mesiacoch

1. január a február od 07.00 do 17.00 hod.,

2. marec a apríl od 05.00 do 21.00 hod.,

3. máj, jún a október od 04.00 do 24.00 hod.,

4. júl, august a september od 00.00 do 24.00 hod.,

5. november a december od 07.00 do 20.00 hod.

(2) Denný čas lovu na hraničných vodách platí podľa uzatvorených medzinárodných dohôd a je zverejnený v rybárskych poriadkoch.

 1. Denný čas lovu rýb podľa odseku 1 sa nevzťahuje na rybárske revíry s režimom bez privlastnenia si úlovku.


§ 12

Lovná miera rýb


 1. Najmenšia lovná miera sa ustanovuje pre tieto druhy rýb:

 1. amur biely (Ctenopharyngodon idella) 60 cm

 2. boleň dravý (Aspius aspius) 40 cm

 3. hlavátka podunajská (Hucho hucho) 70 cm

 4. jalec hlavatý (Leuciscus cephalus) 20 cm

 5. jalec maloústy (Leuciscus leuciscus) 20 cm

 6. jalec tmavý (Leuciscus idus) 20 cm

 7. jeseter malý (Acipenser ruthenus) 45 cm

 8. kapor rybničný (Cyprinus carpio – zdomácnená forma) 35 cm

 9. lieň sliznatý (Tinca tinca) 25 cm

 10. lipeň tymiánový (Thymallus thymallus) 27 cm

 11. mieň sladkovodný (Lota lota) 35 cm

 12. mrena severná (Barbus barbus) 40 cm

 13. mrena škvrnitá (Barbus peloponnesius) 25 cm

 14. nosáľ sťahovavý (Vimba vimba) 25 cm

 15. pleskáč siný (Abramis ballerus) 20 cm

 16. pleskáč tuponosý (Abramis sapa) 20 cm

 17. pleskáč vysoký (Abramis brama) 30 cm

 18. podustva severná (Chondrostoma nasus) 30 cm

 19. pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss) 25 cm

 20. pstruh jazerný (Salmo trutta m. lacustris) 45 cm

 21. pstruh potočný (Salmo trutta m. fario) 25 cm

 22. sih maréna (Coregonus maranea) 25 cm

 23. sih peleď (Coregonus peled) 25 cm

 24. sivoň potočný (Salvalinus fontinalis) 25 cm

 25. sumec veľký (Silurus glanis) 70 cm

 26. šťuka severná (Esox lucius) 60 cm

aa) tolstolobik biely (Hypophthalmichtys molitrix) 45 cm

 1. tolstolobik pestrý (Hypophyhalmichthys nobilis) 45 cm

 2. úhor európsky (Anguilla anguilla) 45 cm

 3. zubáč veľkoústy (Stizostedion lucioperca) 50 cm

 4. zubáč volžský (Stizostedion volgensis) 35 cm 1. Lovná miera nie je ustanovená pre tieto druhy rýb:

 1. belička európska (Alburnus alburnus),

 2. býčko čiernoústy (Neogobius melanostomus),

 3. býčko hlavatý (Neogobius kessleri),

 4. býčko nahotemenný (Neogobius gymnotrachelus),

 5. býčko piesočný (Neogobius fluviatilis),

 6. býčkovec amurský (Percottus glenii),

 7. čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus),

 8. červenica ostrobruchá (Scardinius erythrophthalmus),

 9. hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus),

 10. hlaváč biečloplutvý (Cottus gobio),

 11. hrebenačka fŕkaná (Gymnocephalus cernuus),

 12. hrúz bieloplutvý (Gobio albipinnatus),

 13. hrúz škvrnitý (Gobio gobio),

 14. hrúzovec sieťovaný (Pseudorasbora parva),

 15. karas striebristý (Carassius auratus),

 16. klárius panafrický (Clarias gariepinus),

 17. mečovka zelená (Xiphophorus helleri),

 18. ostračka veľkoústa (Micropterus salmoides),

 19. ostriež zelenkavý (Perca fluviatilis),

 20. ovsienka striebristá (Leucaspius delineatus),

 21. pichľavka silná (Gasterosteus aculeatus),

 22. pleskáč zelenkavý (Abramis bjoerkna),

 23. plotica červenooká (Rutilus rutilus),

 24. slíž severný (Noemacheilus barbatulus),

 25. slnečnica pestrá (Lepomis gibbosus),

 26. sumček čierny (Ameiurus melas),

 27. sumček hnedý (Ameiurus nebulosus),

 28. tilapia nílska (Oreochromis niloticus),

 29. veslonos americký (Polyodon spathula),

 30. živorodka ostropyská (Poecilia sphenops),

 31. živorodka pestrá (Poecilia reticulata).


 1. Lovná miera rýb sa meria od predného konca hlavy až po koniec najdlhšieho lúča chvostovej plutvy.

 2. Užívateľ môže zvýšiť lovnú mieru rýb podľa miestnych podmienok na tri roky, pričom to oznámi ministerstvu najneskôr v termíne predkladania zarybňovacieho plánu a zverejní v rybárskom poriadku.


§ 13

Množstvo úlovkov a ich evidencia


 1. Do záznamu o dochádzke k vode a o úlovkoch (ďalej len „záznam“) sa zapisuje čitateľne bez možnosti vymazania každý deň lovu, vždy pred začatím lovu, s uvedením dátumu a čísla rybárskeho revíru, v ktorom osoba oprávnená na lov rýb (ďalej len “loviaci“) bude lov vykonávať .

 2. Loviaci si môže v jednom dni privlastniť, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, najviac

 1. dva kusy kapra alebo zubáča veľkoústeho, šťuky, sumca, lieňa, prípadne kombináciu dvoch kusov týchto druhov,

 2. štyri kusy lososovitých druhov rýb alebo lipňa, podustvy, mreny severnej, prípadne kombináciu týchto druhov, alebo

 3. najviac 7 kg všetkých druhov rýb.

(3) Ak hmotnosť úlovku podľa odseku 2 písm. c) presiahne 7 kg, poslednú ulovenú rybu bez ohľadu na jej hmotnosť si loviaci môže ponechať.

(4) Ak si loviaci ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 7 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus.


 1. Ulovené a privlastnené ryby zapisuje loviaci do záznamu, do ktorého uvedie druh ryby, jej dĺžku a hmotnosť. Každú ulovenú rybu uvedenú v ods. 2 písm. a) a b) zapisuje loviaci do záznamu okamžite po jej privlastnení. Ostatné druhy rýb loviaci zapisuje do záznamu po skončení alebo prerušení lovu. Ak loviaci nemal alebo si neprivlastnil úlovok, vyznačí túto skutočnosť po skončení lovu v zázname vyškrtnutím príslušných kolóniek.


 1. Dieťa od 3 do 6 rokov môže loviť ryby s platným povolením výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom povolenia a to s jedným rybárskym prútom bez navijaku. Toto dieťa si môže v jednom dni privlastniť najviac 1 kg všetkých druhov rýb; ak hmotnosť úlovku presiahne 1 kg, môže si ponechať poslednú ulovenú rybu bez ohľadu na jej hmotnosť. Ak si ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 1 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus. Záznam za dieťa vedie sprevádzajúca plnoletá osoba.


 1. Dieťa od 6 do 15 rokov môže loviť ryby s  povolením výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom povolenia, a to s jedným rybárskym prútom s navijakom alebo bez navijaku. Toto dieťa si môže v jednom dni privlastniť najviac 3 kg všetkých druhov rýb alebo 1 kus kapra, lieňa, zubáča veľkoústeho, šťuky, sumca, boleňa, lipňa alebo lososovitých druhov rýb. Ak hmotnosť úlovku presiahne 3 kg, poslednú ulovenú rybu bez ohľadu na jej hmotnosť si dieťa môže ponechať. Ak si dieťa ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 3 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus. Za správne vedenie záznamu za dieťa zodpovedá sprevádzajúca plnoletá osoba.


 1. Denný lov končí privlastnením si povoleného množstva rýb.


 1. Pri love loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej tri metre, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej dvadsať metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Miesta na lov sa nesmú žiadnym spôsobom vyhradzovať.


 1. Privlastnené ryby v živom stave sa prechovávajú v dostatočne priestranných sieťkach, alebo obdobných zariadeniach, ktoré zaručujú ich minimálne poškodenie.


 1. Ak sa loviaci rozhodne privlastnenú rybu neprechovávať v živom stave, dbá o to, aby ju bez týrania usmrtil. Usmrtené ryby sa uchovávajú tak, aby bola možná kontrola ich lovnej miery.


 1. Ak loviaci rybu v mieste lovu vyčistí a zbaví vnútorností, jej zvyšky nesmie vhodiť do vody, ani nechať na mieste. Loviaci nesmie znečisťovať okolie miesta lovu, vodnej plochy a pobrežných pozemkov.


 1. Ryby ulovené v čase ich individuálnej ochrany alebo ryby, ktoré nedosahujú najmenšiu lovnú mieru, loviaci s náležitou opatrnosťou ihneď pustí späť do vody, a to aj vtedy, ak sú akokoľvek poranené to platí aj pri ostatných vodných organizmoch. Ak nemožno ulovenej rybe uvoľniť háčik bez jej poškodenia, loviaci prestrihne nadväzec a rybu pustí späť do vody i s háčikom.


 1. Loviaci pri love musí myť meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov a podberák. 1. Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj v prípade, že v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia na rybolov do stanoveného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.§ 14

Opatrenia na záchranu rýb pri mimoriadnych situáciách


Pri mimoriadnych situáciách užívateľ vykonáva

 1. opatrenia na navrátenie rýb späť do pôvodného vodného toku,

 2. odlov ohrozených rýb a ich prepravu do inej vhodnej lokality alebo iné vhodné opatrenia na záchranu rýb,

 3. opatrenia vyplývajúce z rozhodnutia orgánu štátnej správy.


§ 15

Skúška rybárskej stráže


 1. Skúška rybárskej stráže sa vykonáva na strednej poľnohospodárskej škole s vyučovacím odborom rybárstvo alebo v iných odborných ministerstvom určených vzdelávacích ustanovizniach.


 1. Školenie a skúšky rybárskej stráže zabezpečuje a náklady uhrádza užívateľ. Obsahom školenia a skúšok rybárskej stráže sú predpisy z oblasti rybárstva, trestného práva a správneho práva.


 1. O úspešnom vykonaní skúšky vydá príslušná vzdelávacia ustanovizeň osvedčenie o odbornej spôsobilosti rybárskej stráže.


 1. Služobný odznak je vyrobený z bieleho kovu v tvare elipsy. Uprostred elipsy je štátny znak, ktorého výška je 5 cm a šírka 3,7 cm. V hornej časti obvodového pásu je nápis „Rybárska stráž“ a v dolnej časti identifikačné číslo. Vzor služobného odznaku je uvedený v prílohe č. 9.


 1. Člen rybárskej stráže nosí pri výkone svojej činnosti služobný odznak viditeľne na hrudi.


 1. Preukaz rybárskej stráže obsahuje fotografiu držiteľa, evidenčné číslo preukazu, číslo služobného odznaku, názov a potvrdenie obvodného úradu životného prostredia, ktorý služobný preukaz vydal, meno a priezvisko držiteľa a rozsah pôsobnosti. Vzor preukazu rybárskej stráže je uvedený v prílohe č. 10.


 1. Evidencia rybárskej stráže obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, číslo služobného odznaku a preukazu člena rybárskej stráže, názov a trvalý pobyt užívateľa, ktorý rybársku stráž navrhol na ustanovenie.


 1. Po ustanovení do funkcie má člen rybárskej stráže postavenie verejného činiteľa3) s  pôsobnosťou na všetkých rybárskych revíroch v Slovenskej republike.
§ 16

Spôsoby lovu rýb


 1. Lov rýb na plávanú je spôsob lovu rýb s použitím najviac dvoch udíc – rybárskych prútov s navijakom alebo bez navijaku, vlascom alebo splietanou šnúrou, plavákom, záťažou a háčikom, pri ktorom sa používa plavák ako signalizačné zariadenie záberu rýb. Nástraha sa nachádza v hĺbke vymedzenej plavákom.


 1. Lov rýb na položenú je spôsob lovu rýb s použitím najviac dvoch udíc – rybárskych prútov s navijakom alebo bez navijaku, vlascom alebo splietanou šnúrou, záťažou a háčikom, ktorý pomocou záťaže umožňuje nahodenie nástrahy na lovné miesto a jej udržanie na dne alebo v jeho blízkosti.


 1. Loviaci odstráni pri love rýb podľa odsekov 1 a 2 akékoľvek označenie miesta vnadenia alebo nahadzovania po skončení lovu.


 1. Lov rýb podľa odsekov 1 a 2 loviaci vykonáva len vtedy, ak počas lovu môže s udicami okamžite manipulovať.


 1. Lov rýb prívlačou je spôsob lovu rýb jednou udicou – rybárskym prútom s navijakom, vlascom alebo splietanou šnúrou a vláčenou nástrahou, pri ktorom je nástraha ťahaná prerušovaným alebo súvislým pohybom s cieľom podnietiť ryby k záberu. Pri tomto spôsobe lovu nemôže byť nahodená iná udica. Lov rýb pomocou bubliny, sbirolina alebo iných obdobných pomôcok sa považuje za lov prívlačou.


 1. Lov rýb muškárením je spôsob lovu rýb jednou muškárskou udicou – muškárskym prútom, muškárskym navijakom, muškárskou šnúrou a nadväzcom s použitím umelých mušiek ako nástrahy. Prípadné zaťaženie mušiek musí byť súčasťou mušky. Pri tomto spôsobe lovu nemôže byť nahodená iná udica. Lov rýb muškárskou udicou s použitím strímra ako nástrahy je považovaný za lov rýb muškárením.


 1. Lov rýb čereňom je spôsob lovu rýb s použitím len jedného čereňa s plochou sieťoviny najviac 1m2 a s veľkosťou ôk siete najviac 1cm x 1cm uchytenej na konštrukcii. Lov čereňom sa považuje za lov na jednu udicu.


 1. Spôsoby lovu rýb podľa odsekov 1, 2, 5 až 7 možno vykonávať z malých plavidiel4) na rybárskych revíroch s vodnou plochou väčšou ako10 ha.


 1. Spôsoby lovu rýb podľa odsekov1, 2, 5 až 7 sa hodinu po západe slnka vykonávajú pri osvetlení miesta lovu. Osvetlenie miesta lovu sa nepovažuje za lov rýb pomocou svetla.


 1. Použitie sonaru možno len pred začatím lovu rýb.


 1. Pri zarybňovaní rybárskych revírov násadou s najmenšou lovnou mierou nemožno loviť vysadzovaný druh rýb najviac 30 dní. Užívateľ uvedie druh vysadených rýb, čas v ktorom nemožno loviť a text „Zákaz lovu vysadených druhov rýb“ na dodatkovej tabuli umiestnenej na samostatnej konštrukcii s tabuľou s označením rybárskeho revíru.


 1. Vzor dodatkovej tabule o zákaze lovu vysadených druhov rýb je uvedený v prílohe č. 11.
Záverečné ustanovenia


§ 17


Touto vyhláškou sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe č.  12.


§ 18

Zrušovacie ustanovenie


Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 238/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o rybárstve.


§ 19

Účinnosť


Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.1) § 18 ods. 3 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.

2) § 4 ods. 1 zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

3) § 128 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.

4) § 2 písm. f) zákona č. 338/2000 Z.z o vnútrozemskej plavbe.

Žádné komentáře
 
Je to stránka ešte len vo vývoji viacej sa dozviete v úvode mojej stránky potom v jednotlivých rubrikách